Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden van Quincalux NV, gevestigd te Kouterstraat 7, 8560 Wevelgem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0405.361.515 (hierna “Quincalux”), zijn van toepassing op alle offertes/bestellingen van Quincalux.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn niet toegestaan, tenzij deze specifiek schriftelijk door Quincalux zijn bevestigd.

De klant bevestigt dat hij door het plaatsen van een bestelling, het aanvaarden van een offerte of het sluiten van een overeenkomst, schriftelijk of mondeling, kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden van Quinculux.

Deze Algemene Voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoop- of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze Algemene Voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

Quincalux behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2: Offerte

Iedere offerte uitgaande van Quincalux is geheel vrijblijvend en blijft gedurende één maand geldig.

Zowel de opgegeven prijzen als de leveringstermijn van de aangeboden goederen zijn vrijblijvend en louter indicatief. Een offerte voor één bestelling geldt niet automatisch voor volgende bestellingen.

De prijzen vermeld in een offerte veronderstellen de volledige afname van de opgegeven goederen. De voorwaarden zijn niet bindend voor deelafnames.

Artikel 3: Bestellingen

Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische aanvaarding van de bestelling van de klant door Quincalux of bij begin van uitvoering door Quincalux. Quincalux behoudt zich het recht voor om elke bestelling zonder opgave van reden te accepteren of te weigeren. De koper kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding indien Quincalux weigert zijn bestelling te aanvaarden.

Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de totstandkoming zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen.

Artikel 4: Acceptatie van de goederen

Behoudens anders overeengekomen, zijn de door Quincalux verkochte goederen af te halen in de magazijnen van Quincalux.

Aanvaarding van de goederen door de koper vindt plaats in de magazijnen van Quincalux op het moment van levering, tenzij is overeengekomen dat de levering zal plaatsvinden op de door de koper aangegeven locatie.

Alle kosten van in ontvangstnamen van de goederen zijn ten laste van de klant. Ingeval van levering bij de klant reizen de goederen steeds op risico van de klant.

Vertraging van de levering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of ontbinding van de overeenkomst ten laste van Quincalux.

Wijzigingen in de bestelling doen de vooropgestelde leveringstermijnen vervallen.

Artikel 5: Betaling

Behoudens anders vermeld zijn de prijzen van Quincalux exclusief BTW en exclusief leverings-, vervoers-, verzekerings- en administratiekosten.

Quincalux behoudt zich het recht voor om, binnen de wettelijke grenzen, tijdens de duur van de overeenkomst haar prijzen aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten gevolge van de wijziging van de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, wijziging in de wet, veiligheidsmaatregelen, …).

Behoudens strijdige vermelding op de factuur, zijn de facturen betaalbaar in euro op de zetel van Quincalux, netto, binnen de 30 dagen na factuurdatum.
Een korting voor contante betaling kan slechts worden toegestaan indien vooraf uitdrukkelijk overeengekomen.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag een intrest opleveren van 10% per jaar. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal het openstaand factuurbedrag van rechtswege verhoogd worden met 15% op elke verschuldigde factuur met een minimum van 100 EUR ten titel van conventionele en forfaitair bepaalde schadeloosstelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, dit onverminderd het recht voor Quincalux op vergoeding van hogere bewezen schade en vergoeding van de gemaakte (gerechtelijke) invorderingskosten.

In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van Quincalux te voldoen, kan Quincalux alle leveringen van goederen en diensten opschorten of niet-geleverde bestellingen annuleren tot wanneer alle uitstaande rekeningen integraal worden aangezuiverd.

De niet-betaling van een factuur op de vervaldag, alsook de eventueel verschuldigde intresten en boetebedingen, brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, en vervallen voordien toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, aanvraag gerechtelijk akkoord, staking van betaling, alsook bij van elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant.

Bij voortdurend in gebreke blijven van de klant betreffende zijn betalingsverplichtingen, om welke reden ook, behoudt Quincalux zich het recht voor de overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden via een eenvoudige aangetekende zending gericht aan de klant.

De voorbehoudloze betaling van het geheel of een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de eventuele gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom.

Quincalux is gerechtigd om wederzijdse vaststaande en opeisbare schuldvorderingen en schulden tussen haar en de klant te compenseren ten belope van het kleinste bedrag. Deze bepaling is tegenstelbaar aan de curator na faillissement van de klant.

Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief en binnen de 8 (acht) kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering.

Artikel 6: Klachten

Behoudens andersluidend beding, zal de klant zijn klachten schriftelijk overmaken aan Quincalux en dit :
(a) in geval van een klacht wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen de 48 uur na de levering van de goederen of uitvoering van de prestaties
en
(b) in geval van verborgen gebreken, binnen de 48 uur na de ontdekking van dit gebrek met een maximum van zes maanden na datum van levering.

Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

Geen aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken en voor niet-conformiteit kan weerhouden worden in hoofde van Quincalux indien deze termijnen zonder ontvangst van het hierboven vermeld schrijven zijn verstreken.

Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bovendien bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending, belasting en/of slijtage of doorverkoop van de verkochte goederen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Quincalux is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Quincalux is nooit aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten. Quincalux is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, of door overmacht.

Een tijdige en gegronde klacht van een klant (conform artikel 6) kan enkel aanleiding geven tot hetzij de herstelling hetzij de (gehele of gedeeltelijke) vervanging of aanvulling door Quincalux van de geleverde goederen, zonder dat Quincalux tot hogere schadevergoeding kan gehouden zijn.

Artikel 8: Overmacht

Indien Quincalux, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de overeenkomst op te zeggen door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd, maar is niet beperkt tot: oorlog, natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, explosie, overstroming, epidemie/pandemie, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij Quincalux of bij één van haar leveranciers.

Overmacht vormt geen grond voor niet-betaling.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

Alle verkochte goederen blijven eigendom van Quincalux tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten en kosten. Tot zolang mag de klant de verkochte goederen niet verkopen, of verpanden aan een derde, of als zekerheid stellen of erover op enige wijze beschikken.

In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud en vervreemdingsverbod, bekomt Quincalux automatisch een voorrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de materialen.

Artikel 10: Vertrouwelijkheid

Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de door Quincalux ontworpen producten, plannen, documenten, folders, affiches, concepten, websites, … niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag inhoud ervan, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Quincalux.

Bij niet-naleving van deze verplichting is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 2.500 EUR per inbreuk verschuldigd aan Quincalux, onverminderd diens recht om een hogere schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11: Verwerking van persoonsgegevens

Quincalux kan persoonsgegevens verstrekt door de klant opnemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door de Quincalux aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en Quincalux.

Quincalux kan deze gegevens uitwisselen met verbonden ondernemingen. De klant kan steeds kosteloos om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van Quincalux meer wenst te ontvangen, dient de klant Quincalux hiervan op de hoogte te brengen.

De klant bevestigt dat hij voldoende is geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn recht op inzage, correctie, verwijdering en bezwaar.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Quincalux NV, Kouterstraat 7, 8560 Wevelgem (KBO 0405.361.515).

Meer informatie is beschikbaar op www.quincalux.com en meer specifiek https://www.quincalux.com/nl/p... . Daar vindt u onze Privacyverklaring.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden alsook uit elke andere overeenkomst die tussen Quincalux en de klant wordt gesloten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk.

Op deze Algemene Voorwaarden en elke koop-verkoopovereenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 en het Verdrag inzake de verjaringstermijn bij de internationale verkoop van goederen.

 • Airelles messardieres 2
 • Airelles Val d Isere Mademoiselle Logo
 • Conopy by Hilton
 • Four Seasons tree large
 • Ritz Carlton logo
 • Hilton Worldwide logo
 • Hyatt regency
 • Claridges london mayfair
 • Sir hotels logo black
 • Charles V Paris
 • Fairmont hotel vier jahreszeiten
 • Hilton worldwide
 • Hotel Franq logo4
 • Hotel des Carmes
 • Le Tsuba Hotel zonder groen
 • Le Ballu Hotel
 • Le K2 Palace Courchevel
 • Le Marquis
 • Les Roches Blanches
 • Les Loges en Provence
 • Hotel des Carmes
 • La Mourra Val d Isere
 • Krug Champagne wit
 • LVMH
 • Weworks
 • Bulthaup
 • BNP PARIBAS
 • Apsys
 • La Samaritaine Paris
 • Chalet Marhkor Val d Isere